aktualizace: 2.12.2019 10:45
3dgrafika.cz
Diskuzní fórum - Hardware

Diskuzní fóra | Hardware
řazeno podle data vložení
zobrazeno: 1-2 | Předchozí | Další

Hlavní Téma: Grading?
nick: Thunder
jméno:
datum: 26.11.2003 17:57
icq:  
Zajímavý pøeklad týkající se výbìru systému pro barevný grading ale možná aplikovatelný obecnì pro nákup jakéhokoliv systému...

1) Je váš vybraný systém vyvíjený jako nativní výrobek dané firmy nebo je to dìdictví po nìjaké akvizici jiného výrobce nebo výsledek spolupráce s jinou firmou? V pøípadì že to je vývoj nìkoho jiného, "zabalený" do marketingového obalu a prodávaný pro znaèkou dané firmy, co k takovému postupu vedlo? Je to z toho dùvodu, že vlastní vývoj má nìjakou slabinu nebo nebyli schopní vyvinout konkurenèní øešení z vlastních zdrojù? Jak bude dál pokraèovat vývoj a pøedevším komunikace mezi rùznými vývojovými centry do budoucna?

2) Jaký je obchodní model dané firmy? Je založený na prodejích drahých upgradù nebo jsou upgrade èasto zdarma nebo úplnì zdarma? S jakým èasovým horizontem pro využití poèítáte? Pokud je pøedpoklad morální životnosti více než rok nebo dva, nevyplatí se spoèítat potøebné náklady kupøíkladu na tøi, ètyøi nebo pìt let a porovnat ceny upgrade v delším èasovém horizontu?

3) Je daná technologie založená na moderním hardware nebo ke svému chodu potøebuje øadu pomocných systémù, èasto využívajích staré technologie jen proto, že firma nové systémy ještì nenabízí nebo nenabízí øešení založené na moderní a výkonné platformì? Není také tím dùvodem snaha o prodej starších technologií nebo upgradù stávajících technologií, které již má zákazník instalované? Je požadovaný nákup pomocných systémù nebo periferních systémù nebo si zákazník mùže vybrat cokoliv nebo zda systém pracuje s otevøenými standardy?

4) Je systém založený na workflow nebo ne? Øada systémù, které se dnes na trhu nabízí (Q4/2003) øeší jen zlomek z toho, èemu se øíká DI a kompletní workflow laboratoøe nebo postprodukèního systému vùbec neøeší. Vlastní barevné korekce jsou jen jednou z èástí celého procesu. Kompletní systém musí øešit mnohem více požadavkù a úkolù, aby bylo skuteènì prakticky možné zpracovat celý film pomocí DI procesu se všemi aspekty práce (conforming, online støih, efekty, grading, mastering, verze, archivace, kalibrace, monitoring pro rùzná média atd).

5) Ne každý systém barevných korekcí je skuteènì schopný zpracovat materiál delší než (obvykle) kapacita materiálu, která se vejde do RAM poèítaèe. V okamžiku práce s delším materiálem tyto systémy obvykle ztrácejí veškerý výkon nebo vùbec nepracují. Požadavek na zpracování kupøíkladu nìkolika TB dat v èase blízkém realtime je pro nì naprostou utopií, byť nìkolik sekund 2K materiálu nebo HD materiál zpracovávají bezproblémù.

6) Moderní systém DI musí být schopný spolupráce s nìkterým ze souèasných standardù barevného gradingu (Pandora, davinci) v kombinaci s øešením sekundárních korekcí. Požadavky na prùchodnost systému pro takovou aplikaci jsou extrémní a jen málo systémù na trhu je skuteènì prakticky schopno dodávat a zpìt odebírat 2K materiál z korektoru, zejména pokud se jedná o obrovské objemy dat v pøípadì celoveèerního filmu apod.

7) Pokud dodavatel nenabízí integrovaný systém (prakticky fungující jako pracovní hub ve workflow laboratoøe), je potøeba poèítat s obrovskými èasovými ztrátami pøi pøenosech, kopírování a konverzích médií mezi pomocnými systémy. V souèasné dobì je takové øešení použitelné výhradnì pro èasovì nenároèné projekty, nízkorozpoètové práce apod. Tato nevýhoda vynikne zejména v okamžiku, kdy dodavatel požaduje upgradovat stávající systémy na nové verze za komerèní ceny, aby bylo možné tyto pomocné systémy vùbec využít ale v principu jde o to, že není schopný vyrobit a dodat systém, který nevyžaduje pro svou èinnost žádné podpùrné a pomocné tecnologie. Požadavky na upgrady pomocných systémù a stávajících systémù vèetnì video technologií, sítí apod, se èasto nepromítnou do kalkulací a objeví se až pozdìji, kdy nìkterá ze zásadních souèástí systému nepracuje tak, jak by mìla nebo nekomunikuje vùbec.

8) Každé demo na veletrhu nebo výstavì vypadá skvìle ale jaká je skuteèná rychlost a stabilita systému? Zeptejte se vašeho dodavatele, jestli rendering zpomaluje nebo zastavuje síťovou komunikaci a jestli je možné transferovat data na pozadí i v pøípadì pøesunù TB dat. Zeptejte se také, zda je možné vytváøet neomezené množství sekundárních korekcí a masek a jaká je rychlost renderování v praxi, kde se jich používají desítky a stovky. Drtivá vìtšina zákazníkù potøebuje a vyžaduje nìkolik rùzných masterù z právì dokonèené práce - SD, HD nebo i verze s nízkým rozlišením pro zaslání po internetu. Zeptejte se vašeho dodavatele, jestli kvùli výrobì SD masteru z 2K materiálu musíte pøerenderovat celou sekvenci. Zeptejte se také, pokud systém používá proxy a vyžaduje 2K rendering, jestli je schopný pracovat i s tìmito proxy v realtime, kupøíkladu pokud se používají v korekcích sub-color masky.

9) Kvalita materiálu je kritická a ne všichni dodavatelé jsou schopní nabídnout systém, který pracuje s nejvyšší možnou kvalitou pøi zpracování HD, HD RGB nebo 2K materiálu. Zeptejte se dodavatele, jestli jejich systém používá proxy nebo pracuje s reálnými daty. Pokud používá proxy, tak proè? Je to kvùli tomu, že souèasná platforma nedokáže pracovat potøebným výkonem? Pokud se používají proxy, je nutné znovu kontrolovat materiál po renderingu do finálního rozlišení, jinak by mohlo dojít k tomu, že se do výroby pustí materiál s nìjakou chybou, která na proxy nebyla vidìt. To zpomaluje workflow a prakticky z toho dùvodu nemají DOP a režiséøi tyto systémy v oblibì. Nìkeré systémy na trhu používají velmi vzláštní (èti nestandardní) vstupní LUT tabulky, které není možné modifikovat a které vycházejí z principu použité technologie. Zeptejte se vašeho dodavatele, proè a kdy to bude odstranìno. Zeptejte se a vyžadujte možnost pøipojení vektoroskopu pro monitoring vaší práce. Pokud systém používá proxy a neumožòuje pøipojení vektoroskopu pro monitoring kvality, není možné kupøíkladu kontrolovat hodnoty luminance na 30 minutové sekvenci, protože grafické rozhraní systému monitoringový výstup znemožòuje. Požadujte aby bylo možné provádìt pøímo grading z materiálu YUV bez konverze barevného prostoru! Kombinace a práce s materiálem YUV (napø. z HDCamu nebo Varicamu) jsou naprosto bìžné a øada systémù tento problém øeší tak, že natvrdo oøízne YUV do RGB prostoru a pøevody vùbec neøeší, což zákazník zjistí až ve výsledku. Nìkteré systémy na trhu jsou tímto problémem "proslavené" a je s podivem, že výrobce neøeší stejnou situaci ani u jejich "špièkového" barevného korektoru. Zeptejte se také, jestli systém používá nìkterou technologii (kromì funkce blur) pro odstranìní bandingu v pøípadì zpracování 8 bitových datových signálù. Proužkování, které na video výstupu èasto zanikne, je v pøípadì výstupu na film naprosto nepøijatelné!

10) Zeptejte se vašeho dodavatele, jak je jejich systém univerzální pro praktické použití. Speciálnì se zeptejte, jestli je navržený pro práci pouze na filmových projektech nebo také pro SD a HD nebo kombinaci všech tìchto modelù. Je možné dìlat barevný grading na SD a HD materiálu stejnì jako na 2K? Co v pøípadì, kdy èást sestøihu je v jiném než 2K rozlišení? Podporuje to systém? A podporuje to grading nebo je nutné pøepoèítávat, ukládat, pøevádìt...? Je možné støíhat rùzné materiály SD, HD, 2K, RGB, YUV... mezi sebou? A je potøeba dopøedu znát finální master rozlišení nebo co když chce zákazníkù rùzné mastery? Pokud systém vyžaduje spolupráci dalších komponentù pro DI workflow (conforming, støih, efekty...), jaká je integrace jednotlivých systémových dílù k barevnému gradingu? Využívají stejnou platformu, stejné datové soubory a stejné formáty dat? Jedná se o doèasný slepenec s nutností rùzných pøevodù formátù nebo o skuteènì integrované øešení? Nezdá se to dùležité ale v praxi se jedná o zbyteèné pøesuny obrovských objemù materiálu, možnosti chyb, ztráty dat a problémù s kvalitou atd.

11) Kdo je zodpovìdný za vývoj celého systému? Je to jedna firma nebo sub-dodavatel èásti technologie? Nezapomínejte, že si nekupujete nìjaký drahý poèítaè, software dvou nebo více firem, nìkolik OEM karet a korekèní panel dalšího výrobce. Kupujete si SYSTÉM. Myslíte si, že takové øešení je skuteènì odpovídající cenì, kvalitì a zejména stabilitì vývoje do budoucna? Nekupujete si náhodou jen nejdražší PC na svìtì s moduly od firem, které tu dnes jsou ale zítra být nemusí a váš dodavatel to nemùže ovlivnit, jinak by jejich služby pøece nepoøeboval?

12) Pokud pominete všechny problémy a možné potíže, které jsme popsali výše, pokud potøebuje jednoúèelové øešení barevných korekcí 2K bez návaznosti na DI workflow, støih atd a pokud jste skálopevnì pøesvìdèeni, že ušetøíte peníze na správném místì, zeptejte se dodavatele na jednu základní vìc - je váš systém skuteènì navržený pro realtime 2K grading? Pokud nejste schopní zaruèit klientovi že výsledek, který právì odsouhlasil v gradingu bude skuteènì ten, který se teprve øadu hodin bude renderovat, je velice pravdìpodobné, že se poohlédne po službách laboratoøe, která podobnì kompromisní systém nabízí za zlomek ceny nebo za stejnou cenu nabízí skuteèné realtime workflow, kdy si po skonèení práce mùže DOP nebo režisér odnést ihned master v libovolném formátu.

pro Film & Video Magazine
listopad 2003

Odpovědi:
nick: ToKo
jméno:
datum: 27.11.2003 13:42
email: tomas.kocanda@2020.cz
icq:  
Kódování èeštiny je nìjaké divné...

Odpověďět na toto téma
nick:
heslo: (pro registrované uživatele)
email:
www:
icq:
zadejte aktualni rok:
text: