aktualizace: 2.12.2019 10:45
3dgrafika.cz

Softimage|XSI - Vybírání (Selecting)

Téma tohoto článku je vybírání objektů. XSI obsahuje řadu nástrojů a způsobů, jak můžete vybírat objekty a na to se v tomto díle zaměříme. Než ale začneme, tak bych rád řekl pár slov o grafickém rozhraní XSI a o tom, kde máte hledat které nástroje.

Grafické rozhraní XSI
Když se podíváte na grafické rozhraní XSI, tak si můžete všimnout, že se skládá z několika hlavních částí.

Úplně nahoře je hlavní menu (obr. 1 - č. 1). Toto menu je rozděleno do několika sekcí, pod nimiž se nachází nástroje, které do těchto sekcí spadají. Podíváte-li se třeba do menu Primitives, tak zde (jak už název napovídá) najdete základní objekty různých druhů.


Obr. 1 - pracovní prostředí XSI.


Na pravé straně je menu (obr 1. – č. 2), které obsahuje základní nástroje pro práci s vrstvami, pro výběr, transformaci, vytváření hierarchií atd. Jednotlivé sekce jsou od sebe přehledně odděleny názvem s šedým podbarvením. Např. na obr. 1 – č. 2.1 můžete vidět název sekce Select (vybrat) a vše, co se nachází v této sekci, slouží k vybírání. Zároveň samotný název sekce slouží jako menu. To poznáte tak, že ikona má v levém dolním rohu šipku směřující dolů, což znamená, že když na ni kliknete, tak se rozbalí menu s nástroji. V našem případě samozřejmě s nástroji pro výběr.
Krom toho se zde také ale nachází ikony, které obsahují v levém horním rohu malou šipku směřující nahoru. Pokud na takovou ikonu kliknete LMB, tak zpravidla aktivujete odpovídající funkci, ale pokud na ni kliknete RMB, tak se vám zobrazí menu s dalšími možnosti. Takovou ikonu můžete vidět např. v tomto menu v sekci Transform u nástroje Sym.

Na levé straně je další menu (obr 1. – č. 3), které obsahuje řadu dalších nástrojů. V tomto případě se jedná o menu Model, což máte napsáno úplně nahoře. Tyto menu jsou celkem 4 a to Model, Animate, Render a Simulate. Přepínat se mezi nimi můžete pomocí kláves 1, 2, 3 a 4 na běžné klávesnici (ne na numerické) nebo tak, že kliknete na název LMB a zobrazí se vám menu s výběrem. Tyto menu jsou stejně jako menu napravo rozděleny do různých sekcí a v nich se nachází nástroje, které spadají do těchto kategorií. Hledáte-li tedy nějaký nástroj a nevíte-li kde je, tak zkuste zapřemýšlet, v které sekci by se asi tak mohl nacházet.

Na obr. 1 – č. 4 se pak nachází časová osa a nástroje pro ovládání přehrávání animace, vkládání klíčových snímků atd. Pod tímto menu se potom nachází už dříve zmiňovaná lišta, která zobrazuje různé funkce nástrojů pro odpovídající tlačítka myši.

Dále je zde poté pracovní plocha, jež tvoří čtyři 3D pohledy. Každý pohled má nahoře lištu, kde se také nachází řada menu.

To jsme si tedy stručně popsali rozložení grafického menu XSI. V dnešním článku se zaměříme na pravé menu a jeho sekci Select – jinými slovy na nástroje sloužící pro výběr.

Druhy výběru

Nejdříve si do scény vložíme krychli, tak jak jsme si to ukázali v minulém článku. Nyní se podíváme do sekce, kde se nachází nástroje pro výběr (obr. 2).


Obr. 2 - menu pro výběr.


První čeho si patrně všimnete je velká šipka. Ta slouží k aktivování samotného nástroje pro výběr. Pro nás bude ale mnohem užitečnější klávesa Mezerník, která tento nástroj aktivuje. Jakmile máte nástroj aktivovaný, tak můžete začít vybírat objekty. Že vybíráte objekty poznáte tak, že v menu pod šipkou bude bíle podbarvena ikona Object. Vybraný objekt poznáte tak, že je ohraničen bíle. Pro označení objektu stačí stisknout LMB a táhnout. Čtvercovým výběrem určíte vše, co bude vybráno. Pokud chcete objekt rychle odznačit, tak toho dosáhnete snadno tak, že uděláte výběr v prázdnu.

Pokud máte již vytvořený výběr a do tohoto výběru chcete zahrnout další objekty, tak musíte při novém výběru držet klávesu SHIFT.

Klávesa CTRL slouží jako přepínač. Tedy označíte-li se stisknutým CTRL již označený objekt, tak jej odznačíte. Neoznačený objekt naopak označíte.

Kombinace kláves SHIFT+CTRL slouží k odznačení objektů.

Objekty ale nejsou to jediné, co můžete vybírat. Když se podíváte na obr. 2, tak jsou zde další možnosti. Jednotlivé volby si ukážeme na obr. 3.


Obr. 3 - krychle v módu pro výběr bodů.


  • Ikona Points slouží k výběru bodů, to jsou ty modré a červené puntíky v rozích krychle. Modré body jsou nevybrané a červené jsou právě vybrané.
  • Body jsou pospojovány hranami – Edges. Jak vidíte, tak i pro hrany je zde odpovídající ikona.
  • Když spojíte dohromady 3 a více hran, tak mezi nimi může vzniknout polygon. Ty lze také vidět na obr. 3. I pro polygony se v sekci Select nachází odpovídající ikona.
    Zde bych chtěl ještě poznamenat, že na obr. 3 je použit jiný vykreslovací mód. V tomto případě Shaded (stínovaný). Pokud je váš objekt tvořen pouze hranami a nikoliv vyplněnými stranami, tak nebude pravděpodobně proto, že by mezi hranami nebyly polygony, ale proto, že jste ve Wireframe módu. Mód pro konkrétní pohled můžete změnit v horní liště pohledu úplně napravo. Stačí kliknout na název módu a vybrat jiný.


Užitečné je také vytváření/vybírání Groups a Clusters. Když se podíváte na obr. 3, tak v horním pravém rohu uvidíte ikonu Group. Pokud se přepnete do módu pro výběr bodů, hran nebo polygonů, tak se tato ikona změní na Clusters.
  • Clusters jsou určité oblasti, které můžete vytvářet, aby jste s nimi poté mohli manipulovat. Potřebujete-li např. často vybírat určitou oblast, tak si z této oblasti vytvoříte cluster a ten pak vyberete a nemusíte např. vybírat pokaždé znovu odpovídající polygony.
  • Groups fungují obdobně ale na úrovni objektů. Jednoduše si vytvoříte skupinu objektů a tu pak můžete vždy rychle vybrat a nebo jí v rámci skupiny nastavit globální vlastnosti, které budou sdílet všichni členové skupiny.


Na obr. 3 se kromě standardních výběrových módů nachází ještě další užitečná ikona (na obr. 3 je na ní napsáno Sample), kde jsou různé výběrové filtry. Tyto filtry slouží k dalšímu upřesnění toho, co chcete vybrat. Když na tuto ikonu kliknete, tak se zobrazí dlouhé menu se seznamem filtrů. Na pár z nich se podíváme, ať máte představu k čemu jsou dobré.
  • Border Edge – v názvu je edge, takže je jasné, že tento filtr bude sloužit k výběru hran, ale navíc je zde také slovo Border (hranice/okraj). Z toho vyplívá, že pomocí tohoto filtru vyberete pouze hrany, jež se nachází na okraji.
  • Polygon Island – tento nástroj slouží k výběru „ostrova polygonů“. To znamená, že se vyberou všechny polygony co jsou spolu spojené.
  • N-gon – vybere všechny polygony, které mají více jak pět hran.


Dále na obr. 3 můžete vidět dvě šedé kolonky. Zde se vypisují všechny objekty, hrany, polygony atd., které jste vybrali. Můžete zde jednak kontrolovat co máte vybráno a nebo naopak sem napsat co chcete vybrat.

Nástroje pro výběr
V předešlé části jsme si řekli, co můžete vybírat a teď se podíváme na to, jaké nástroje k tomu můžete použít. Když kliknete v menu na pravé straně na samotný název sekce Select, tak se vám zobrazí menu se spoustou nástrojů. Na jednotlivé volby se nyní podíváme blíže.

Nejdříve se podíváme na nástroje pro výběr (obr. 4 – Tools). Zde máte 6 různých nástrojů. První z nich již patrně znáte. Jedná se o čtvercový výběr. Jednoduše držíte LMB a táhnete myší a co je ve čtverci, to se vybere. Tento nástroj bývá aktivován jako výchozí. Klávesová zkratka je F7. U tohoto nástroje je třeba dát si pozor na to, že vybírá i to, co není vidět. To může být problematické, když pracujete např. v Shaded módu, kde nevidíte objekt ze všech stran. Pak lehce vyberete i ty části objektu, které jste nechtěli. Často o tom ani nemusíte vědět a můžete pracovat na jedné části modelu a později až model pootočíte, tak na vás může čekat nemilé překvapení, takže pozor na to.


Obr. 4 - menu sekce Select.


Laso (F8) – nástroj laso můžete znát z různých grafických programů. Pracuje tak, že myší nakreslíte libovolný tvar a poté co pustíte LMB, tak se konec čáry, kterou jste nakreslili, spojí se začátkem a vše, co bude v této oblasti, se vybere.

Freeform (F9) – držíte LMB a kreslíte čáru. Vše co tato čára překříží se vybere.

Raycast (F10) – držíte LMB a myší přejíždíte přes ty oblasti, které chcete vybrat. Velice užitečný nástroj zejména na výběr polygonů. Nevybírá nic, co nevidí.

Rectangle Raycast (Shift+F10) – funkce tohoto nástroje je obdobná jako u nástroje Rectangle. Jediný rozdíl je v tom, že tento nástroj nevybírá to co nevidí.

Paint (F11) – tento nástroj se podobá štětci, který kopíruje povrch objektu a vybírá vše, co se dostane do jeho rádiusu výběru. MMB mění velikost rádiusu štětce. RMB slouží k odznačování.

Módy
Když se opět vrátíme do hlavního menu sekce Select, tak zde najdeme další submenu, které se jmenuje Modes (obr. 5). Zde jsou další varianty již dříve zmíněných nástrojů pro výběr. Na obr. 4 vidíte, že menu je rozděleno do čtyř částí – pro objekty, body, hrany a polygony. Na prvním místě jsou uvedeny ty varianty, o kterých jsme už mluvili (můžete si všimnout že souhlasí i klávesové zkratky). Krom základních variant tu jsou ale ještě některé další.


Obr. 5 - submenu Modes.


Raycast – když u některého nástroje uvidíte toto, tak to znamená, že nevybírá věci, které nevidí.

Extended – nástroje, které mají v názvu toto, slouží ke kombinovanému výběru. Např. pokud vyberete několik bodů a přepnete se do Polygon (extended), podržíte SHIFT a vyberete nějaké polygony, tak vám zůstanou vybrané jak body, tak i polygony. To vám nástroje bez extended neumožňují, tam když se z bodů přepnete na polygony, tak automaticky vybíráte pouze polygony a už není možné vybrat body.

Další nástroje
Když se opět vrátíme do hlavního menu sekce Select, tak zde najdeme další užitečné nástroje.

Grow Selection – přidá k výběru všechny sousedící elementy. Máte-li např. vybranou hranu, tak tento nástroj vybere všechny hrany, které se této hrany dotýkají, neboli rozšíří váš výběr o jeden stupeň.

Select Adjacent – slouží pro konverzi výběru. Máte-li např. vybraný jeden čtyřhranný polygon a zvolíte points, tak ho zkonvertuje na 4 body, které vám zůstanou vybrané.

Select n-Sided Polygons – slouží k vybrání všech polygonů s určitým počtem hran.
Triangles – trojúhelníky, polygony se třemi hranami, někdy se jim říká zkráceně jen tris.
Quads – polygony se čtyřmi hranami
Five Sides or more – vybere všechny polygony co mají více jak 4 hrany. Obvykle se takovým polygonům říká ngons.
Výše zmíněné zkratky bych vám doporučoval si zapamatovat. Ve 3D se s nimi pravděpodobně budete setkávat často.

Select Edge Loop – slouží k vybírání smyček hran. Smyčky hran vznikají, když že se hrany pospojují za sebou tak, že vytváří pomyslnou smyčku. Tento termín je velice dobře znám modelářům zabývajícím se organickým modelováním. Ty jistě zklamalo, že zde nevidí žádnou klávesovou zkratku, protože se bezesporu jedná o velice často používaný nástroj, ale nebojte se, klávesová zkratka existuje. Stačí při běžném výběru držet klávesu ALT a místo LMB stisknout MMB. Tak vyberete celou smyčku. Pokud chcete ale vybrat pouze část smyčky, tak stiskněte ALT a klikněte LMB na první a poslední hranu části smyčky kterou chcete vybrat. Můžete vybírat i smyčky polygonů.

Selectability – další nástroj, který se vám může občas hodit. Slouží k zapnutí/vypnutí možnosti vybírat objekty. Stačí vybrat objekty, které chcete aby nešly vybírat a kliknout na Toggle Selected Objects (toggle znamená přepnout, takže objekty co lze vybrat, už pak nebude možné vybrat a obráceně). Dále tu máte Make All Selectable – všechny objekty pak půjdou vybrat a Make All Unselectable – žádný nepůjde vybrat. Toto může být velice užitečné v komplikovaných scénách, kdy si nechcete pohnout s určitými částmi modelu, ale zároveň je chcete vidět.

převzato se svolením autora ze stránek http://xsi.sluxweb.net


Martin Pernička - Slux ] - [ uveřejněno: 15.7.2005 7:00 ] - [ rubrika: ostatní 3D ]